1

Téma: Dotace na opravy bytových domů

Můžete mi poradit jaké dotace můžeme získat na opravu panelového domu?
Děkuji Vika

2

Re: Dotace na opravy bytových domů

V současné době lze využít pouze půjčku ze stavebního fondu města, který vytváří Město Hodonín. Další informace lze získat od p. Tesařové na bytovém družstvu nebo přímo na městě p. Rachůnková.

3

Re: Dotace na opravy bytových domů

Na webových stránkách Stavebního bytového družstva Mír v Brně je uvedena informace zástupců Státního fondu rozvoje bydlení ke změnám v přístupu a formě poskytovaných podpor týkajících se oprav bytového fondu až do r.2020. Dovolil jsem si níže celý článek zkopírovat:


Principy podpor podle nové koncepce bydlení do roku 2020

Dle sdělení zástupců Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) na semináři v Přerově pořádaném v září 2012 Svazem bytových družstev Čech a Moravy dochází ke změnám v přístupu a formě poskytovaných podpor týkajících se oprav bytového fondu.
Dotace ve formě nenávratných podpor, které byly závislé na příjmech státního fondu, nebudou nadále poskytovány. Prioritou SFRB bude poskytování nízkoúročených úvěrů a záruk za úvěry. Jedná se o návratné podpory, které nezatěžují přímo státní rozpočet. Zhodnocují vstupní zdroje, proto jsou trvale dostupné pro všechny žadatele. Tyto produkty jsou preferované EU a umožňují kombinaci různých druhů podpor (úvěr SFRB, hypotéka, stavební spoření, odpočty úroků ze základů daně…). Cílem nízkoúročených úvěrů je zpřístupnit finanční zdroje co nejširšímu okruhu žadatelů.

Původní úroková dotace Panel (nyní uzavřena)

• dotace k úroku bankovního úvěru na opravy a modernizace poskytovaná až na dobu 15 let splácení úvěru
• výše úvěru nesmí překročit 5 500 Kč/m2 podlahové plochy bytu
• výše úrokové dotace 2,5 %, 3 % nebo 4 % podle rozsahu oprav

Připravovaná nová podpora – nízkoúročený úvěr Panel 2013+

• nízkoúročený, dlouhodobý úvěr
• lze pokrýt až 90 % nákladů realizace díla
• lhůta splatnosti až 30 let
• úrok od 2 % p. a. + riziková přirážka dle vyhodnocené bonity žadatele
• splacené úvěry SFRB poskytuje dalším zájemcům na podporu bydlení
Program Panel 2013+ je vymezen novelizací vládního nařízení č. 299/2001 Sb. Program bude otevřen v prosinci 2012. Finanční zdroje programu pro rok 2013 činí 210 mil. Kč. Program je využitelný pro opravy domů a jejich společných prostor a pro snížení energetické náročnosti domů. Je určen pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví. Důraz je kladen na komplexnost oprav. Vázací doba podmínek úvěru je minimálně 5 let, úroková sazba minimálně ve výši referenční sazby EU. Úroková sazba je fixována na celou dobu splácení, tj. až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy.
Žádost je podávána ve dvou etapách. V první etapě se k žádosti dokládá projekt plus položkový rozpočet, stanovisko PIS (poradenské informační středisko), průkaz ENB (energetická náročnost budovy) a další doklady vztahující se přímo k totožnosti žadatele. Po vyhodnocení SFRB se žadatel rozhodne, zda chce nabízené možnosti nízkoúročeného úvěru využít,  či nikoliv a teprve poté přistoupí ke druhé etapě žádosti, tj. doložení stavebního povolení a dalších souvisejících dokladů. Nadále platí limit de minimis ve výši čerpání max. 200 000 eur po dobu předchozích 3 let.
V současné době SFRB společně s Ministerstvem místního rozvoje ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže předložily Evropské komisi metodiky na výpočet úvěrových i záručních programů. Po odsouhlasení metodik bude přistoupeno k notifikaci programů. Pokud budou získány notifikace, bude SFRB dodržovat pouze intenzitu veřejné podpory, nikoliv de minimis. Intenzita podpory uvedená v hrubém ekvivalentu podpory je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní podíl diskontované hodnoty způsobilých nákladů. Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory. Hrubý ekvivalent podpory tak představuje u úvěrů součet diskontovaných rozdílů mezi úrokem, který by příjemce zaplatil v případě úrokové sazby rovné základní referenční sazbě zvýšené o příslušnou rizikovou přirážku, a úrokem, který mu je skutečně účtován.
Poskytnutím zvýhodněné záruky či zvýhodněného úvěru získává příjemce určitou finanční výhodu. Aby bylo možné ji porovnávat s jinými typy podpor (úvěry, přímé dotace), je nutno ji převést na srovnatelný základ, který se nazývá hrubý ekvivalent podpory.

Ing. Ivana Hlavoňová, investiční technik (SBD Mír Brno)